خاستگاه زبان فارسی

کارشناسی

گفتگو با آقای دروردی زبان شناس در رابطه با زبان فارسی و ویژگی های لهجه شیرازی در برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۴ بهمن ۱۴۰۱