خاتم پیغمبران

دلگشا

اجرای دوزبانه و زیبا نوجوان علی کریمی در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۳۰ بهمن ۱۴۰۱