مسافران نوروزی و آمادگی ترافیکی شهر شیراز

بازتاب

شهدوست شیرازی، معاون ترافیک و حمل و نقل شهرداری شیراز

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۱ اسفند ۱۴۰۱