مشکل فاضلاب محله شیشه گری

پی جور

در این قسمت از برنامه پیجور از آقای مهندس ستوده معاون توسعه و بهره برداری فاضلاب شیراز در مورد مشکلات مردم محله شیشه گری پرسیدیم

بررسی مشکلات شهر شیراز
۷ اسفند ۱۴۰۱