ورزش با صندلی

صبحگاهی

آموزش حرکات ورزشی ساده با صندلی در برنامه صبحگاهی 

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۱۳ اسفند ۱۴۰۱