کاهش ذخایر خون و لزوم اهدا خون

کارشناسی

گفتگو با خانم دکتر کسرائیان رئیس سازمان انتقال خون در رابطه با کاهش ذخایر خون در استان فارس

کارشناسی
۲۱ اسفند ۱۴۰۱