خرابی آسفالت در ابیوردی

پی جور

 خرابی آسفالت در محله ابیوردی
آقای سراجی ، معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک شیراز

 

بررسی مشکلات شهر شیراز
۲۳ اسفند ۱۴۰۱