مشاعره طنز با واژه کتاب

خندیشه

 مشاعره طنز با واژه کتاب
طنز پردازان می سرایند در

رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

مسابقه شعر طنز
۱۵ فروردین ۱۴۰۲