پاچه خواری

خندیشه

 یک شعر طنز در نکوهش پاچه خواری
 محسن جوکار شعری از پدرام اکبری را می خواند در

رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

مسابقه شعر طنز
۱۵ فروردین ۱۴۰۲