داشتن آرزو در زندگی

جای ما اینجا

 داشتن آرزو در زندگی
 سازو می خونه در جای ما اینجا
رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

طنز عروسکی شبکه فارس
۱۵ فروردین ۱۴۰۲