اُشتو شدن

خودمونی

هماروسای شیرازی و آشتو شدن در طنز خودمونی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۱۵ فروردین ۱۴۰۲