حالم پریشونه 

دلگشا

ترانه زیبای حالم پریشونه 
در برنامه دلگشا

 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲