ستفاده از آب فاضلاب برای آبیاری

پی جور

 بررسی مشکل استفاده از آب فاضلاب برای آبیاری زمین های کشاورزی
 قنبریان ، مدیر بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 ستوده ،مدیر توسعه و بهروری فاضلاب شهرداری شیراز

رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

بررسی مشکلات شهر شیراز
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲