ضرورت جوانی جمعیت

صبحگاهی

 ضرورت جوانی جمعیت
 کریمی،معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در

رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲