جشنواه فرهنگی ورزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی

در استان

جشنواه فرهنگی ورزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی استان فارس به میزبانی آموزش و پرورش خرم بید

رویداد های استان فارس
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲