مروری بر مطبوعات فارس

صبحگاهی

بررسی مطبوعات فارس در برنامه صبح پارسی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲