دختر قهرمان شیراز

کارشناسی

 دختر قهرمان شیراز
گفتگو با خانم فاطمه ریاحی شیرازی قهرمان رشته وزنه برداری معلولان در برنامه  کاشانه مهر

 

کارشناسی
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲