آشپزی در طبیعت تنگ سرخ

خوشا شیراز

تنگ سرخ فارس در کنار کوهستان دراک 
 آشپزی در طبیعت 
 

 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۶ خرداد ۱۴۰۲