شاعر خوش قریحه شیرازی

دلگشا

گفتگو با آقای غلام علی خوشبخت از شاعران خوش قریحه شیرازی در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۹ خرداد ۱۴۰۲