آمادگی دانش آموزان برای امتحانات خرداد ماه

کارشناسی

گفتگو با آقای دکتر قدیری روانشناس در رابطه با آمادگی دانش آموزان برای امتحانات 

کارشناسی
۱۳ خرداد ۱۴۰۲