روزی که قدم ها را می شمارند

مستند

روزی که قدم ها را می شمارند

مستند عزاداری در استان فارس

 

مستند های تولیدی مرکز فارس
۱۱ مهر ۱۳۹۶