خانواده جهادگر 

کارشناسی

خانواده جهادگر 
گفتگو با آقای عظیمی بلوک کارمند جهادسازندگی و همسر خانم اسکندری  با موضوع فعالیت های جهاد کشاورزی در برنامه  کاشانه مهر

 

کارشناسی
۲۷ خرداد ۱۴۰۲