مرکز پایش مراقبت های درمانی

کارشناسی

مرکز پایش مراقبت های درمانی 
گفتگو با خانم دکتر معتمدی رئیس کل پایش مراقبت های درمانی و اورژانس در برنامه  کاشانه مهر

 

کارشناسی
۲۷ خرداد ۱۴۰۲