باغ عفیف آباد

خوشا شیراز

بازدید از باغ عفیف آباد به همراه آقای علی اوسی وند 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۰ تیر ۱۴۰۲