باغ عفیف آباد

خوشا شیراز

بازدید از باغ عفیف آباد به همراه آقای علی اوسی وند 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۰ تیر ۱۴۰۲