دکتر اسدی شهردار شیراز

خوشا شیراز

گفتگو با آقای دکتر اسدی شهردار شیراز در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۳ تیر ۱۴۰۲