مزایا و معایب استفاده از سموم شیمیایی

گفتگو

گفتگو با دکتر ابراهیم زارع ریس تحقیقات و آموزش کشاورزی و مهندس امیری مدیر حفظ نباتات سازمان کشاورزی در رابطه با کشاورزی مزایا و معایب استفاده از سموم شیمیایی

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۱۳ مهر ۱۳۹۶