حسین را صدا بزن

چلچراغ

 من همیشه و هرجا ، حسین رو صدا میزنم
 آقای حمید رضا حدائق در
 

ویژه برنامه ایام اربعین حسینی
۱۱ شهریور ۱۴۰۲