ادامه آموزش دوخت گیپور

هنری

ادامه  آموزش دوخت گیپور 
خانم اجاقی 

بخش هنری
۱۳ مهر ۱۳۹۶