بی خواص-ابوموسی اشعری

برنامه های تلویزیونی

انیمیشن بیخواص به بررسی احوالات خواص و دلایل انحراف آنان می پردازد

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۵ مهر ۱۳۹۶