سلام بر شاه طوس

مذهبی

ارتباط زنده با حرم حضرت امام رضا علیه السلام در ب شهادت ایشان

شیراز سومین حرم اهل بیت
۲۵ شهریور ۱۴۰۲