آزاد راه شیراز-اصفهان

سفر رییس جمهور

آزاد راه شیراز -اصفهان در یک نگاه

سفر رییس جمهور به استان فارس
۲۰ مهر ۱۴۰۲