ورزشکاران رکورد دار فارس

شمعدونی

در این قسمت از قابِ شمعدونی  دو نفر از ورزشکاران شهر و دیارمان ،آقایان  علیرضا خسروی رکوددار روپایی با توپ و قدرت الله بیات رکورددار ملی دو فوق ماراتن مهمان ما هستند.

برنامه شمعدونی
۱۷ مهر ۱۳۹۶