هوای خوب

خوشا شیراز

هوای خوب با صدای  محسن نشاسته گر در برنامه  خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۱ آبان ۱۴۰۲