میر طاهر مظلومی درموزه باغ جهان نما

خوشا شیراز

میر طاهر مظلومی درموزه باغ جهان نما 
بخش "شیراز دورت بگردم" در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۱ آبان ۱۴۰۲