آرامگاه شاه داعی الله

دلگشا

هزار مزار در برنامه دلگشا این دفعه به آرامگاه عارف شاه داعی الی الله رفته 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۳ آبان ۱۴۰۲