آرزو دارم کارگاهم را به کارخانه تبدیل کنم

کارشناسی

آرزو دارم کارگاهم را به کارخانه تبدیل کنم
خانم نسرین حسنی در برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۲۳ آبان ۱۴۰۲