سمپزیوم علمی و فرهنگی خانواده و کودک کم شنوا

سلامت باشید

هر ساله با مشارکت سازمان بهزیستی – معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی – مدیران توانبخشی خانواده وکودک دارای اختلال شنوایی و متخصصان حوزه توانبخشی شنیداری ،  سمپوزیوم علمی فرهنگی خانواده و کودک دارای اختلال شنوایی با حضور متخصصین حوزه توانبخشی شنیداری برگزار می شود. اولین سمپوزیوم در سال ۱۳۹۱ در تهران برگزار گردید و اکنون ششمین سمپوزویم در شهر شیراز برگزار می گردد.

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت