کمبود شیر خشک !

پی جور

 کمبود شیر خشک !
   گرچه تلخ ، اما واقعیت دارد
 دکتر راعی ، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برنامه  پی جور
 

بررسی مشکلات شهر شیراز
۲۳ آبان ۱۴۰۲