شیرازی پلو

آشپزی

شیرازی پلو 
خانم قائدی 
اجرا : خانم میترا نیکوبخت 

اموزش انواع غذای آشپزی
۱۸ مهر ۱۳۹۶