اکسیژن - روستای ده گردو

شمعدونی

در قسمت هفتم اکسیژن با هم سفر میکنیم به روستای ده گردو در استان فارس

برنامه شمعدونی
۱۹ مهر ۱۳۹۶