بزرگ داشت مقام حافظ

گفتگو

گفتگو با دکتر مرادی و دکتر عبد اللهی اساتید دانشگاه و حافظ شناس در خصوص زندگی و اشعار حافظ

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۲۰ مهر ۱۳۹۶