حافظ شناسی

شمعدونی

وی خوشِ تو هرکه ز بادِ صبا شنید  از یارِ آشنا سخنِ آشنا شنید(حافظ)
به بهانه ی یادر روز شاعر شیرین سخن پارسی ،خواجه حافظ شیرازی ،شمعدونی میزبان دکتر قاسمیان مدرس دانشگاه ،شاعر و حافظ شناس هست

برنامه شمعدونی
۲۰ مهر ۱۳۹۶