بازارچه قشو رشو

دلگشا

  بازارچه قشو رشو و طاق حصیرباف ها
نگاهی به بافت تاریخی  شیراز در برنامه  دلگشا
 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۰ دی ۱۴۰۲