ایستاده ایم

شمعدونی

 آهنگ حسین حقیقی به نام ایستاده ایم تا آخرین قطره خون

اگر صبور و شکیبام نه اینکه ساکت و سردم  /  جهان به تجربه دیده همیشه مردِ نبردم

من از قبیله ی دریا من از عشیره طوفان  /  آهای کشتی جنگی مرا زِ نعره نترسان

شبیه پرچم کاوه به گُل نشسته درفشم  /  منم که وارث رستم منم که صاحب رخشم

شبیه مین به کمینم میان خشکی و دریا  /  اگر که رد شوی از من قلم کنم قدمت را

برنامه شمعدونی
۲۵ مهر ۱۳۹۶