قدرت بانوی اقلیدی در کار آفرینی

کارشناسی

 قدرت بانوی اقلیدی در کار آفرینی
 معرفی خانم جمالی بعنوان بانویی کارآفرین در برنامه  کاشانه مهر

کارشناسی
۲۳ بهمن ۱۴۰۲