عینک

خوشا شیراز

برنامه هنر پیشه برای دوست داران سینما
بخش عینک برنامه  خوشا شیراز
 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۸ اسفند ۱۴۰۲