دومین بازیگری که در اولین حضور سینمایی سیمرغ گرفت

خوشا شیراز

دومین بازیگری که در اولین حضور سینمایی سیمرغ گرفت
ارسطو خوش رزم در برنامه  خوشا شیراز
 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۸ اسفند ۱۴۰۲