قيمت محصولات كشاورزی

گفتگو

گفتگو با جناب آقای رحیمی مدیر توسعه کشاورزی جهاد سازندگی استان فارس در رابطه با قیمت محصولات کشاورزی

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۳۰ مهر ۱۳۹۶