آیات زندگی ، جزء شانزدهم

رمضان

فریاد قرآن
 آموزه های آیات زندگی‌ در جزء شانزدهم قرآن کریم 
تولیدات رسانه مجازی شبکه فارس 

ویژه ماه مبارک رمضان
۸ فروردین ۱۴۰۳